DANH SÁCH HSSV KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK1 NĂM HỌC 2019-2020

Khoa Tài chính kế toán xin thông báo Danh sách HSSSV của khoa đủ điều kiện được đề nghị xét học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2019-2020:

1/ Trung cấp theo file đính kèm: TRUNGCAP – DS XET HB HK1 NH 19-20

2/ Cao đẳng theo file đính kèm: CAODANG K17 – DS XET HB HK1 NH 19-20 ;     CAODANG K18-19 – DS XET HB HK1 NH 19-20

3/ Điều kiện được đề nghị xét cấp học bổng khuyến kh1ch học tập HK1 năm học 2019-2020 gồm 7 tiêu chí (vui lòng xem trong thông báo đính kèm: 1.TB DS DU DIEU KIEN XET HBKKHT HK1 NH 19-20). Nếu có khiếu nại vui lòng liên hệ phòng CTCT – HSSV, hoặc email Tramdtt@tdc.edu.vn, hoặc điện thoại 028 22158640, hạn chót khi có khiếu nại là 16h00 ngày 29/05/2020.

Trân trọng thông báo!